Meerderheid voor verlagen maximumsnelheid

Een kleine meerderheid van 57 procent van de Nederlanders vindt dat er maatregelen moeten worden genomen om de maximumsnelheid op Nederlandse snelwegen te verlagen. Onder degenen die regelmatig op die snelwegen rijden ligt dat percentage ongeveer 10 procent lager. In totaal 39 procent is tegen dergelijke maatregelen. Dat meldde opiniepeiler Maurice de Hond zondag.

Voorzitter Johan Remkes van het Adviescollege Stikstofproblematiek presenteerde afgelopen week een eerste advies met voorstellen voor maatregelen op korte termijn voor de stikstofproblematiek. De Raad van State (RvS) zette eerder dit jaar een streep door het Nederlandse stikstofbeleid, waardoor tal van projecten stil kwamen te liggen. De commissie stelt onder meer voor de maximumsnelheid op snelwegen en provinciale wegen te verlagen, vooral in de buurt van natuurgebieden.

Bron: Transport Online

Aantal wegen met inhaalverbod voor vrachtwagens uitgebreid

Rijkswaterstaat past per 1 januari 2020 het inhaalverbod voor vrachtwagens op verschillende trajecten aan. Op 26 september 2019 is daarvoor een verkeersbesluit gepubliceerd in de Staatscourant.

Deze actualisatie van het inhaalverbod voor vrachtverkeer (IVV) bevordert de doorstroming op snelwegen. Zo wordt op een aantal wegtrajecten een inhaalverbod ingesteld. Daarnaast wijzigt op meerdere wegtrajecten het tijdvenster waarin het verbod geldt, van spits- naar dagvenster of andersom.

Ook zijn er wijzigingen voor wegtrajecten waar de autosnelweg verbreed is naar 2×3 rijstroken en op wegtrajecten waar colonnevorming van vrachtwagens optreedt. Hier wordt het verbod opgeheven. Tot slot wordt op wegtrajecten langer dan circa 30 km het inhaalverbod over korte afstand onderbroken om vrachtwagens de mogelijkheid te geven in te halen en daarmee colonnevorming te voorkomen.

Langer traject inhaalverbod voor vrachtverkeer

Met de actualisering stijgt het aantal kilometers snelweg met een IVV van 867 km naar 947 km. De trajecten met IVV zijn tot stand gekomen in overleg met belangen/brancheorganisaties waaronder Transport en Logistiek Nederland. Zij vinden, in het licht van de toename van het vrachtverkeer, de actualisatie een logisch vervolg op de laatste actualisatie uit 2014. Al in 2014 is met deze organisaties afgesproken om elke vijf jaar te bekijken of op basis van de veranderingen in wegen of verkeersstromen aanpassingen op het IVV nodig zijn.

Bron: Transport Online

Nieuwe Nederlandse smart tachograafkaarten eindelijk goedgekeurd

Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft bericht ontvangen van Kiwa dat de Nederlandse smart tachograafkaarten (G2) een typegoedkeuring hebben ontvangen van de RDW. Vanaf 16 september worden de G2 kaarten geproduceerd.

​Deze kaarten hadden 1 mei al klaar moeten zijn, maar door diverse problemen heeft Kiwa een tijd lang de kaarten in Engeland moeten bestellen. Kiwa heeft meegedeeld dat alle kaarten die in aanvraag zijn vanaf maandag 16 september geproduceerd gaan worden

Met de nieuwe lay-out en duidelijkere kleuren zijn de nieuwe tachograafkaarten, zoals de verordening dat voorschrijft, beter te onderscheiden. Zo heeft de nieuwe bestuurderskaart een witte achtergrond en de nieuwe bedrijfskaart een gele achtergrond. Tevens is de nieuwe generatie tachograafkaarten herkenbaar doordat er G2 op is afgedrukt. Ook dit is verplicht volgens de verordening.

Bron: Transport Online

Meerderheid wegvervoerders verwacht hogere tarieven dit jaar

Twee op de drie Europese wegtransporteurs verwachten dit jaar hogere tarieven in rekening te brengen dan vorig jaar. Onder meer het aanhoudende chauffeurstekort, hogere brandstofprijzen en de aanstaande Brexit zorgen voor opwaartse druk op de tarieven. Ook denkt een meerderheid zijn omzet dit jaar te kunnen verhogen.

Dat blijkt uit een onderzoek van leverancier voor logi­stieke software Transporeon. Het bedrijf bevroeg in mei 2019 duizend ondernemingen die actief zijn in het wegvervoer naar hun verwachtingen voor dit jaar en hun resultaten van het afgelopen jaar. De bedrijven zijn afkomstig uit onder meer de Benelux, Duitsland, Polen, Frankrijk, Spanje, Italië, Verenigd Koninkrijk en Scandinavië en vormen een doorsnede van de Europese markt, zowel qua grootte als qua deelsector waarin ze actief zijn, bijvoorbeeld automotive of foodretail.

De deelnemers werd onder andere gevraagd naar de verwachte ontwikkeling van de prijzen dit jaar. Van de ondervraagden denkt 69% dat het dit jaar hogere tarieven hanteert dan vorig jaar. Het grootste deel hiervan denkt dat het om een bescheiden verhoging gaat, van tussen de 1 en 5%. Toch zijn er ook diverse bedrijven die nog wat optimistischer zijn. Een op de zeven denkt dat zijn prijzen dit jaar meer dan 5% hoger uitkomen dan vorig jaar. Slechts een enkeling denkt dat hij of zij de tarieven naar beneden moet schroeven (6%). De resultaten sluiten aan bij die van vorig jaar.

Marge

Dat de verhoging van de prijzen ook automatisch meer marge betekent voor de transporteur, is zeer de vraag. Kostenverhogingen zijn naar verwachting een belangrijke oorzaak van de prijsstijgingen, onder meer door uitgaven aan personeel. Nog altijd is er een groot tekort aan (goede) chauffeurs, een probleem waar ook vervoerders in Nederland en België mee kampen. Om toch goede vrachtwagenbestuurders te krijgen, zijn sommige bedrijven bereid dieper in de buidel te tasten.

Meer dan de helft van de deelnemende vervoerders (54%) denkt dat de chauffeurskrapte een belangrijke reden is voor het oplopen van de transporttarieven dit jaar. Ook de beperkte capaciteit in de markt heeft volgens veel bedrijven (38%) een stuwend effect op de prijzen.

Opvallend

Zowel het chauffeurstekort als het gebrek aan vervoerscapaciteit werden bij de  Transporeon-enquête van vorig jaar ook al door velen genoemd als belangrijke prijsstuwer. Opvallend is echter dat dit jaar, in vergelijking met vorig jaar, fors minder transporteurs een toename van het vervoerde volume verwachten. In 2018 dachten nog vier op de tien ondervraagden dat een groter vrachtvolume een positieve uitwerking zou hebben op de tarieven. Dat percentage is inmiddels bijna gehalveerd, van 40 naar 21.

Dit sluit aan bij eerdere geluiden uit de transportmarkt. Diverse andere segmenten, bijvoorbeeld de containervaart, waren vanwege conjuncturele en politieke ontwikkelingen de afgelopen tijd ook voorzichtig bij hun voorspellingen voor de komende periode. Diverse berichten over een afremmende economische groei, zowel in Europa als in andere delen van de wereld zoals China, zorgen voor getemperde verwachtingen. Dit brengt immers vaak een afnemende vraag naar transport met zich mee. Ook het wegvervoer verwacht daar blijkbaar de gevolgen van te ondervinden. Net als van de Brexit.

Volgens 16% van de bevraagde transporteurs zal ook het Britse vertrek waarschijnlijk de vervoersprijzen dit jaar beïnvloeden. De Britten verlaten volgens planning de Europese Unie op donderdag 31 oktober 2019. Of er tegen die tijd een akkoord is tussen Brussel en Londen is zeer de vraag. Mede daardoor is het ook moeilijk in te schatten hoe het vervoer tussen het Europese vasteland en de Britse eilanden zal verlopen. Uiteraard noemden vooral bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland de Brexit als belangrijke factor.

Dieselprijs

‘De verwachte tariefstijgingen kunnen ook te maken hebben met de verhoging van de brandstofprijzen’, zegt topman Oliver Kahrs van Tim Consult, een bedrijf dat tot de Transporeon Group behoort. Uit hun gegevens blijkt dat in het Europese wegvervoer de dieselprijs geleidelijk is gestegen tussen januari en mei 2019. Weliswaar vond in juni een lichte daling plaats. ‘Maar het algemene prijsniveau bleef hoog’, aldus Kahrs.

De deelnemers is ook gevraagd naar hun omzet, zowel de behaalde omzet vorig jaar als de verwachtingen voor dit jaar. En wat blijkt? Van alle regio’s deden de wegvervoerders in de Benelux het het best. Maar liefst 85% van de ondervraagde bedrijven in Nederland, België en Luxemburg wist de opbrengsten vorig jaar te verhogen in vergelijking met 2017. Bij een op de vier transporteurs ging het zelfs om een toename van meer dan 5%. Ook in andere Europese regio’s wisten vervoerders mooie opbrengsten te boeken. Ruim driekwart (77%) van alle ondervraagden zag de omzet groeien, in veel gevallen met meer dan 5%.

Ondanks de verhalen over afremmende economische groei, Brexit-onzekerheid en handelsvetes zijn de wegvervoerders positief over de nabije toekomst. Zo’n 75% van de deelnemende bedrijven denkt dit jaar weer een hogere omzet te boeken dan in 2018. Slechts 6% verwacht een omzetdaling voor de kiezen te krijgen.

Bron: nieuwsbladtransport.nl

Nieuwe EU-uitstootregels voor wegtransport van kracht

Nieuwe Europese uitstootregels voor het wegtransport zijn deze maand van kracht geworden. Volgens deze regels moet de CO2-uitstoot van trucks in de categorieën N2 en N3 in 2025 gemiddeld 15% lager liggen dan in dit jaar, zoals ook in het Parijs-akkoord is afgesproken. De nulmeting start dit jaar.

Bron: nieuwsbladtransport.nl

Duitsland investeert recordbedrag van 15,4 miljard in infrastructuur

Ook zonder de inkomsten uit tol voor personenauto’s mag verkeersminister Andreas Scheuer volgend jaar een recordbedrag van 15,4 miljard euro investeren in infrastructuur.

Bron: nieuwsbladtransport.nl

Kosten stijgen in transport, prijzen blijven gelijk

De druk op de marges in de transportsector blijft groot. Terwijl de helft van de bedrijven kosten ziet stijgen, blijven prijzen meestal gelijk. TLN roept zijn leden op goede brandstofclausules te gebruiken, waardoor tarieven meebewegen met de dieselprijs.

​​50 procent van de bedrijven in de sector transport en logistiek zag de kosten stijgen in het tweede kwartaal van 2019, ten opzichte van het eerste kwartaal. Maar liefst 82 procent meldt een kostenstijging ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit het TLN-Conjunctuurbericht over het tweede kwartaal van 2019.​

Prijzen bewegen niet mee

Maar de prijzen bewegen niet mee met die kostenstijgingen. Tachtig procent van de ondernemers geeft aan dat de prijs die zij van hun klanten ontvangen niet hoger is in het tweede kwartaal dan in het eerste. Maar ook na een heel jaar is bij een aanzienlijk deel van de transportbedrijven de prijs die zij ontvangen niet gestegen: 28 procent geeft aan dat zij dezelfde prijs voor hun diensten ontvangen als in het tweede kwartaal van 2018.

Diesel grootste kostenstijger​

Ondernemers noemen de stijging van de dieselprijs het vaakst als belangrijkste oorzaak van de kostenstijging. Diesel was in het tweede kwartaal dan ook gemiddeld 2 procent duurder dan in het eerste kwartaal. En gemiddeld 1,9 procent duurder dan in hetzelfde kwartaal van 2018.

‘Wapen je tegen stijging dieselprijs’​

“De prijzen in onze sector stijgen vaak niet hard genoeg, dat zeggen wij al langer”, zegt TLN-directeur Jan Boeve. “De onderhandelingen over de jaarlijkse prijsstijgingen vinden meestal jaarlijks plaats en ik heb de indruk dat veel bedrijven daar nu al meer aandacht voor hebben. Maar stijgingen in de dieselprijs zijn vaak niet te voorzien. En bij een plotseling stijgen van de dieselprijs zien veel ondernemers een deel van hun winst verdampen. Maar daar kunnen wij ons als sector tegen wapenen. Door goede brandstofclausules af te spreken met onze klanten. Zo maken wij onze winst minder afhankelijk van de dieselprijs en zo kunnen hardwerkende ondernemers gewoon een goede boterham verdienen.”

Clausule met hoge frequentie​

Met een aandeel in de kostprijs tussen de 23 en 33 procent zijn brandstofkosten een belangrijke kostenpost voor bedrijven in transport en logistiek. Door het gebruik van een brandstofclausule kunnen bedrijven de risico’s van sterke fluctuaties in brandstofkosten ondervangen. Veel bedrijven gebruiken dan ook zo’n clausule, maar de ene is de andere niet. Een goede brandstofclausule heeft bijvoorbeeld een voldoende hoge frequentie om de beweging van de dieselprijs te toetsen, zoals bijvoorbeeld elke maand.

Naast het inzetten van brandstofclausules, is ook brandstofbesparing een goede manier om de kosten te verlagen. TLN heeft alle tips wat betreft brandstofbesparing verzameld in het document: Door brandstofbesparing kosten én CO2-uitstoot verlagen.​

Winst blijft gelijk​

Ondanks de nog steeds toenemende druk op de marges bleef bij 50 procent van de bedrijven de winst in het tweede kwartaal gelijk aan die in het eerste kwartaal. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar bleef de winst voor 36 procent van de bedrijven gelijk, terwijl 39 procent van de bedrijven een stijging zag. 71 procent gaf aan het tweede kwartaal met winst afgesloten te hebben. 56 procent vindt hun financiële positie sterk en 57 procent staat positief tegenover de komende vijf jaar. Maar met de vele huidige onzekere factoren (zoals de economie, de Brexit en de olieprijs) is het niet verwonderlijk dat voor het komende kwartaal 62 procent van de respondenten aangeeft een afwachtende houding aan te nemen.

Vacatures blijven bron van zorg​

Waar in het eerste kwartaal van 2019 41 procent van de ondernemers een of meerdere vacatures had, is dat percentage in het tweede kwartaal met 40 procent eigenlijk gelijk gebleven. Dat illustreert ook de mening van ondernemers, dat het vinden van (goed) personeel nog steeds moeilijk (55%) of zelfs zeer moeilijk (20%) is.

Bij de vacatures gaat het vooral (77%) om vrachtwagenchauffeurs; vacatures voor planners (9%) staan op de tweede plaats.

Bron: Transport Online

Weer ‘zwarte zaterdag’ op Franse wegen

De files in Frankrijk door vakantieverkeer bereikten kort na het middaguur een hoogtepunt: op de Franse wegen stond er toen 720 kilometer file, meldt de ANWB.

Miljoenen vakantiegangers rijden door Europa onderweg naar hun vakantiebestemming, of op weg terug naar huis. In Frankrijk neemt de drukte naar het zuiden wat af, terwijl vanuit Spanje Nederlandse terugkeerders wel met veel vertraging rekening moeten houden.

Ook in andere Europese landen is het druk, zoals in Duitsland. Bij de grensovergangen tussen Slovenië, Kroatië, Oostenrijk en Italië is het soms meer dan twee uur wachten. In Italië is er tussen Milaan en Triëst veel verkeer onderweg.

Bron: Transport Online

Truckparkings zijn een groeimarkt

Brussel heeft deze maand een subsidie van 3,7 miljoen euro toegekend aan het consortium SecureNL voor de aanleg van ongeveer achthonderd nieuwe vrachtwagenparkeerplaatsen op vier locaties in Nederland. De provincie Zuid-Holland is aanjager van het project. Beleidsmedewerker Maarten van der Meide licht toe.

Bron: Nieuwsblad Transport

Nederlandse trucks vinden tweede leven in Suriname

Wie op vakantie is in Suriname moet niet vreemd opkijken wanneer hij in het verkeer links rijdende oude Nederlandse vrachtwagens ziet rijden. Het zijn vooral DAF-trucks, oud, roestig, zwaar en zwart rokend uit de uitlaat. Veelal ook nog eens voorzien van originele belettering van Nederlandse bedrijven.

Bron: Transport Online