Meerderheid voor verlagen maximumsnelheid

Een kleine meerderheid van 57 procent van de Nederlanders vindt dat er maatregelen moeten worden genomen om de maximumsnelheid op Nederlandse snelwegen te verlagen. Onder degenen die regelmatig op die snelwegen rijden ligt dat percentage ongeveer 10 procent lager. In totaal 39 procent is tegen dergelijke maatregelen. Dat meldde opiniepeiler Maurice de Hond zondag.

Voorzitter Johan Remkes van het Adviescollege Stikstofproblematiek presenteerde afgelopen week een eerste advies met voorstellen voor maatregelen op korte termijn voor de stikstofproblematiek. De Raad van State (RvS) zette eerder dit jaar een streep door het Nederlandse stikstofbeleid, waardoor tal van projecten stil kwamen te liggen. De commissie stelt onder meer voor de maximumsnelheid op snelwegen en provinciale wegen te verlagen, vooral in de buurt van natuurgebieden.

Bron: Transport Online

Aantal wegen met inhaalverbod voor vrachtwagens uitgebreid

Rijkswaterstaat past per 1 januari 2020 het inhaalverbod voor vrachtwagens op verschillende trajecten aan. Op 26 september 2019 is daarvoor een verkeersbesluit gepubliceerd in de Staatscourant.

Deze actualisatie van het inhaalverbod voor vrachtverkeer (IVV) bevordert de doorstroming op snelwegen. Zo wordt op een aantal wegtrajecten een inhaalverbod ingesteld. Daarnaast wijzigt op meerdere wegtrajecten het tijdvenster waarin het verbod geldt, van spits- naar dagvenster of andersom.

Ook zijn er wijzigingen voor wegtrajecten waar de autosnelweg verbreed is naar 2×3 rijstroken en op wegtrajecten waar colonnevorming van vrachtwagens optreedt. Hier wordt het verbod opgeheven. Tot slot wordt op wegtrajecten langer dan circa 30 km het inhaalverbod over korte afstand onderbroken om vrachtwagens de mogelijkheid te geven in te halen en daarmee colonnevorming te voorkomen.

Langer traject inhaalverbod voor vrachtverkeer

Met de actualisering stijgt het aantal kilometers snelweg met een IVV van 867 km naar 947 km. De trajecten met IVV zijn tot stand gekomen in overleg met belangen/brancheorganisaties waaronder Transport en Logistiek Nederland. Zij vinden, in het licht van de toename van het vrachtverkeer, de actualisatie een logisch vervolg op de laatste actualisatie uit 2014. Al in 2014 is met deze organisaties afgesproken om elke vijf jaar te bekijken of op basis van de veranderingen in wegen of verkeersstromen aanpassingen op het IVV nodig zijn.

Bron: Transport Online

Nieuwe Nederlandse smart tachograafkaarten eindelijk goedgekeurd

Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft bericht ontvangen van Kiwa dat de Nederlandse smart tachograafkaarten (G2) een typegoedkeuring hebben ontvangen van de RDW. Vanaf 16 september worden de G2 kaarten geproduceerd.

​Deze kaarten hadden 1 mei al klaar moeten zijn, maar door diverse problemen heeft Kiwa een tijd lang de kaarten in Engeland moeten bestellen. Kiwa heeft meegedeeld dat alle kaarten die in aanvraag zijn vanaf maandag 16 september geproduceerd gaan worden

Met de nieuwe lay-out en duidelijkere kleuren zijn de nieuwe tachograafkaarten, zoals de verordening dat voorschrijft, beter te onderscheiden. Zo heeft de nieuwe bestuurderskaart een witte achtergrond en de nieuwe bedrijfskaart een gele achtergrond. Tevens is de nieuwe generatie tachograafkaarten herkenbaar doordat er G2 op is afgedrukt. Ook dit is verplicht volgens de verordening.

Bron: Transport Online

Meerderheid wegvervoerders verwacht hogere tarieven dit jaar

Twee op de drie Europese wegtransporteurs verwachten dit jaar hogere tarieven in rekening te brengen dan vorig jaar. Onder meer het aanhoudende chauffeurstekort, hogere brandstofprijzen en de aanstaande Brexit zorgen voor opwaartse druk op de tarieven. Ook denkt een meerderheid zijn omzet dit jaar te kunnen verhogen.

Dat blijkt uit een onderzoek van leverancier voor logi­stieke software Transporeon. Het bedrijf bevroeg in mei 2019 duizend ondernemingen die actief zijn in het wegvervoer naar hun verwachtingen voor dit jaar en hun resultaten van het afgelopen jaar. De bedrijven zijn afkomstig uit onder meer de Benelux, Duitsland, Polen, Frankrijk, Spanje, Italië, Verenigd Koninkrijk en Scandinavië en vormen een doorsnede van de Europese markt, zowel qua grootte als qua deelsector waarin ze actief zijn, bijvoorbeeld automotive of foodretail.

De deelnemers werd onder andere gevraagd naar de verwachte ontwikkeling van de prijzen dit jaar. Van de ondervraagden denkt 69% dat het dit jaar hogere tarieven hanteert dan vorig jaar. Het grootste deel hiervan denkt dat het om een bescheiden verhoging gaat, van tussen de 1 en 5%. Toch zijn er ook diverse bedrijven die nog wat optimistischer zijn. Een op de zeven denkt dat zijn prijzen dit jaar meer dan 5% hoger uitkomen dan vorig jaar. Slechts een enkeling denkt dat hij of zij de tarieven naar beneden moet schroeven (6%). De resultaten sluiten aan bij die van vorig jaar.

Marge

Dat de verhoging van de prijzen ook automatisch meer marge betekent voor de transporteur, is zeer de vraag. Kostenverhogingen zijn naar verwachting een belangrijke oorzaak van de prijsstijgingen, onder meer door uitgaven aan personeel. Nog altijd is er een groot tekort aan (goede) chauffeurs, een probleem waar ook vervoerders in Nederland en België mee kampen. Om toch goede vrachtwagenbestuurders te krijgen, zijn sommige bedrijven bereid dieper in de buidel te tasten.

Meer dan de helft van de deelnemende vervoerders (54%) denkt dat de chauffeurskrapte een belangrijke reden is voor het oplopen van de transporttarieven dit jaar. Ook de beperkte capaciteit in de markt heeft volgens veel bedrijven (38%) een stuwend effect op de prijzen.

Opvallend

Zowel het chauffeurstekort als het gebrek aan vervoerscapaciteit werden bij de  Transporeon-enquête van vorig jaar ook al door velen genoemd als belangrijke prijsstuwer. Opvallend is echter dat dit jaar, in vergelijking met vorig jaar, fors minder transporteurs een toename van het vervoerde volume verwachten. In 2018 dachten nog vier op de tien ondervraagden dat een groter vrachtvolume een positieve uitwerking zou hebben op de tarieven. Dat percentage is inmiddels bijna gehalveerd, van 40 naar 21.

Dit sluit aan bij eerdere geluiden uit de transportmarkt. Diverse andere segmenten, bijvoorbeeld de containervaart, waren vanwege conjuncturele en politieke ontwikkelingen de afgelopen tijd ook voorzichtig bij hun voorspellingen voor de komende periode. Diverse berichten over een afremmende economische groei, zowel in Europa als in andere delen van de wereld zoals China, zorgen voor getemperde verwachtingen. Dit brengt immers vaak een afnemende vraag naar transport met zich mee. Ook het wegvervoer verwacht daar blijkbaar de gevolgen van te ondervinden. Net als van de Brexit.

Volgens 16% van de bevraagde transporteurs zal ook het Britse vertrek waarschijnlijk de vervoersprijzen dit jaar beïnvloeden. De Britten verlaten volgens planning de Europese Unie op donderdag 31 oktober 2019. Of er tegen die tijd een akkoord is tussen Brussel en Londen is zeer de vraag. Mede daardoor is het ook moeilijk in te schatten hoe het vervoer tussen het Europese vasteland en de Britse eilanden zal verlopen. Uiteraard noemden vooral bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland de Brexit als belangrijke factor.

Dieselprijs

‘De verwachte tariefstijgingen kunnen ook te maken hebben met de verhoging van de brandstofprijzen’, zegt topman Oliver Kahrs van Tim Consult, een bedrijf dat tot de Transporeon Group behoort. Uit hun gegevens blijkt dat in het Europese wegvervoer de dieselprijs geleidelijk is gestegen tussen januari en mei 2019. Weliswaar vond in juni een lichte daling plaats. ‘Maar het algemene prijsniveau bleef hoog’, aldus Kahrs.

De deelnemers is ook gevraagd naar hun omzet, zowel de behaalde omzet vorig jaar als de verwachtingen voor dit jaar. En wat blijkt? Van alle regio’s deden de wegvervoerders in de Benelux het het best. Maar liefst 85% van de ondervraagde bedrijven in Nederland, België en Luxemburg wist de opbrengsten vorig jaar te verhogen in vergelijking met 2017. Bij een op de vier transporteurs ging het zelfs om een toename van meer dan 5%. Ook in andere Europese regio’s wisten vervoerders mooie opbrengsten te boeken. Ruim driekwart (77%) van alle ondervraagden zag de omzet groeien, in veel gevallen met meer dan 5%.

Ondanks de verhalen over afremmende economische groei, Brexit-onzekerheid en handelsvetes zijn de wegvervoerders positief over de nabije toekomst. Zo’n 75% van de deelnemende bedrijven denkt dit jaar weer een hogere omzet te boeken dan in 2018. Slechts 6% verwacht een omzetdaling voor de kiezen te krijgen.

Bron: nieuwsbladtransport.nl